Economia verda i circular

Biodiversitat

La biodiversitat o diversitat biològica és el terme que fa referència a l'amplia varietat de plantes, animals i els seus hàbitats sobre la terra i els processos naturals que ho conformen.

A Agri-Energia Elèctrica, com empresa responsable, i compromesa amb el desenvolupament sostenible, realitzem diverses actuacions per preservar el patrimoni natural.

Fauna

Amb el compromís a minimitzar els impactes que es deriven de les instal·lacions a la fauna, es van introduint millores ambientals en les instal·lacions.

L'existència de línies aèries en determinades zones geogràfiques amb una presència important de fauna, converteix moltes instal·lacions elèctriques en un refugi segur a on nidificar, o en un punt de vigia de primer ordre.

Aquesta confluència provoca un risc de electrocució i col·lisió per la aus. En els últims anys s’han realitzat accions per tal de minimitzar els riscos, modificant la configuració de les línies, aïllant conductors actius i instal·lant elements dissuasius.

 

Flora

Per reduir les possibles alteracions que es poguessin produir de la convivència de les instal·lacions elèctriques amb la flora, es porten a terme les següents actuacions:

          • Campanya de tala y poda d’arbrat: Durant les revisions periòdiques de les instal·lacions, a part de verificar el correcte estat de les mateixes, s’identifiquen possibles zones de risc, que seran corregides durant les campanyes de tala i poda.
          • Campanya de Termografia: Periòdicament es realitzen termografies que permeten identificar i corregir possible punts calents en les instal·lacions abans no s’esdevingui en una avaria.

 

Petjada de carboni

La petjada de carboni és el rastre que deixem al planeta. Aquest indicador ambiental calcula la quantitat d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) emesos a l'atmosfera (en tones de CO2). Aquests gasos són generats pel conjunt de persones i empreses al fabricar productes, consumir electricitat o en qualsevol activitat diària.

La petjada de carboni no para d'augmentar any rere any, i això influeix a l'escalfament global i al canvi climàtic.

En concret, totes les operacions en les que es manipulen equips amb hexaflurur de sofre (SF6) són realitzades per personal degudament certificat i utilitzant equipaments per minimitzar qualsevol fuga.

 

Economia circular i residus

L'economia circular implica un canvi de paradigma de consum per tal d'aconseguir que cadascun dels productes que emprem tingui múltiples cicles d'ús i producció. Per tal d'aconseguir aquest objectiu, treballem conjuntament amb els agents de la nostra cadena de valor, per tal de que els materials i productes utilitzats en la nostra activitat siguin produïts preferentment a partir de materials reutilitzats o reciclats, i que al final de la seva vida útil, també es reciclin o reutilitzin.

Durant l’activitat de distribució es generen residus, degut sobretot a la renovació d’equips antics i construcció de noves instal·lacions. Estem inmersos en un important pla de reducció de residus originats en les operacions de construcció i manteniment de la nostra xarxa de distribució, incorporant processos de reutilització i reciclatge.

La gestió dels residus generats es realitza en funció de la tipologia dels mateixos, i amb un estricte compliment de les diferents legislacions aplicables, prioritzant sempre el màxim respecte pel medi ambient.