Pèrdues a la xarxa i optimització de l'energia distribuïda

El sistema elèctric, del que la xarxa d’Agri-Energia Elèctrica en forma part, pateix pèrdues d’energia que s’han d’identificar i classificar per tal d’aconseguir reduir els costos que això suposa pel sistema i en definitiva pel client final. Les pèrdues que es generen durant la distribució d’energia suposen el desaprofitament d’un part de l’energia generada a les centrals de generació, i per tant contribueix a l’escalfament global del planeta. Les pèrdues es poden classificar en:

  • Pèrdues tècniques: Provocades pel funcionament i operació del sistema. És energia que es perd en els diferents components de la xarxa com per exemple en els transformadors o en els conductors.
  • Pèrdues no tècniques: Provocades per la manipulació de comptadors o connexions il·legals. (Fraus elèctrics)

 

Quines mesures adoptem per tal de minimitzar les pèrdues?

Per tal de minimitzar les pèrdues tècniques a la xarxa, apliquem mesures d’eficiència energètica, entre les quals podem destacar les següents:

  • Substitució de components elèctrics per tal d’augmentar la capacitat de les nostres línies actuals.
  • Disminució de la longitud de les línies entre el punt frontera d’alimentació i el client, mitjançant la construcció de nova xarxa o re-configuració de la existent.
  • Millora del factor de potència, incrementant el número de bateries de condensadors.
  • Instal·lació de nous transformadors d’alta eficiència.
  • Gestió en el control de la xarxa, com per exemple el control de la tensió o l’eliminació de desequilibris de fases.

Per tal de identificar i minimitzar les pèrdues no tècniques a la xarxa, Agri-Energia Elèctrica implementa diferents mecanismes basats en el coneixement i experiència, entres els quals podem destacar els següents:

  • Increment de la supervisió i telegestió dels clients, així com dels centres de transformació, aconseguint una digitalització total de l’entorn monitoritzat.
  • Utilització de noves eines d'intel·ligència artificial que permeten una millor supervisió i anàlisi, les quals ens ajuden a detectar possibles fraus elèctrics.

 

Des d'Agri-Energia Elèctrica, i només a l’any 2021 es van detectar, inspeccionar i desconnectar més de 45 fraus elèctrics a la xarxa.

El conjunt de les mesures esmentades anteriorment han suposat una reducció de les pèrdues a la xarxa del 40% en els últims 5 anys. El qual implica una disminució de 510.000 tCO2 equivalents.