Qualitat de servei

La qualitat de servei és el conjunt de característiques, tècniques i comercials, inherents al subministrament elèctric exigibles per els subjectes, consumidors i pels òrgans competents de l'Administració.

La qualitat del servei ve configurada pel següent contingut:

  • Continuïtat del subministrament, relativa al número i duració de les interrupcions del subministrament.
  • Qualitat del producte, relativa a les característiques de la ona de tensió.
  • Qualitat en l'atenció i relació amb el client, relativa al conjunt d'actuacions d'informació assessorament, contractació, comunicació i reclamació.

 

Com es mesura la qualitat?

La continuïtat del subministrament ve determinada pel número i duració de les interrupcions.

TIEPI: Temps d'interrupció equivalent de la potència instal·lada en mitja tensió (1 kV<V<=36 kV).

NIEPI: Número d'interrupcions equivalent de la potència instal·lada en mitja tensió (1 kV<V<=36 kV).

 

Com es classifica?

Segons la seva extensió:

  • Qualitat individual: Aquella de naturalesa contractual que es refereix a cadascun dels consumidors.
  • Qualitat zonal: Referida a una determinada zona geogràfica, atesa per un únic distribuïdor.

Tipus de zona:

  • U (Zona urbana): Conjunt de municipis d'una província amb més de 20.000 subministraments, incloent les capitals de província, encara que no arribin a la xifra anterior.
  • S (Zona semiurbana): Conjunt de municipis d'una província amb un número de subministraments compresos entre 2.000 i 20.000, excloent capitals de província.
  • RC (Zona rural concentrada): Conjunt de municipis d'una província amb un número de subministraments entre 200 i 2.000.
  • RD (Zona rural dispersa): Conjunt de municipis d'una província amb menys de 200 subministraments, així com els subministraments ubicats fora dels nuclis de població que no siguin polígon industrials o residencials.

 

Agri-Energia Elèctrica és líder en qualitat del subministrament, registrant cada any menor TIEPI que la mitjana del sector. Aquest resultat està directament lligat a l'alt grau de digitalització de la xarxa de distribució i l'esforç inversor dels darrers anys.

Evolució TIEPI (2016-2020)
Evolució TIEPI (2016-2020)

Vols saber-ne més?