Tot el que has de saber sobre l'autoconsum

Definició:

L'autoconsum es definit com: el consum per part d'un o diversos consumidors d'energia elèctrica provinent d'instal·lacions de producció pròximes a les de consum i associades als mateixos.

Modalitats d' autoconsum:

  1. Sense excedents. S' haurà d' instal.lar un mecanisme anti-abocament que impedeixi la injecció d' energia excedentària a la xarxa de transport o de distribució.
  2. Amb excedents. Podran injectar energia excedentària a les xarxes de transport i distribució a més de, subministrar energia per a autoconsum. Al seu torn es divideix en:

2.a Amb excedents acollida a compensació

2.b Amb excedents no acollida a compensació

Addicionalment a les modalitats d'autoconsum assenyalades, l'autoconsum podrà classificar-se en individual o col·lectiu en funció de si es tracta d'un o diversos consumidors els que estiguin associats a les instal·lacions de generació.

Accés i connexió a la xarxa en les modalitats d' autoconsum:

  1. Les instal·lacions de generació dels consumidors acollits a la modalitat d'autoconsum sense excedents estaran exemptes d'obtenir permisos d'accés i connexió.
  2. En les modalitats d' autoconsum amb excedents, les instal.lacions de producció de potència igual o inferior a 15 kW que s' ubiquin en sòl urbanitzat que compti amb les dotacions i serveis requerits per la legislació urbanística, estaran exemptes d' obtenir permisos d' accés i connexió.
  3. En les modalitats d' autoconsum amb excedents, els subjectes productors als quals no els sigui d' aplicació el que disposa l' apartat anterior, hauran de disposar dels seus corresponents permisos d' accés i connexió per cadascuna de les instal.lacions de producció properes i associades a les de consum de les que siguin titulars.

 

Des d'Agri-Energia Elèctrica treballem per facilitar una progressiva integració de l'autoconsum a la xarxa elèctrica. Per aquest motiu, posem a disposició un apartat de tràmits anomenat "Autoconsum", mitjançant el qual, podràs sol·licitar l'accés i connexió a la xarxa, i també sol·licitar el codi CAU per a la legalització de la instal·lació davant de l'administració.

Trobaràs tota la informació per realitzar qualsevol tràmit relacionat amb l'autoconsum i l'accés i connexió a la xarxa a l'enllaç següent:

Vols saber-ne més?