Transició energètica i rol del DSO

La Unió Europea pretén aconseguir una economia amb zero emissions netes de gasos d’efecte hivernacle (GEH) l’any 2050. Espanya està alineada amb aquest compromís europeu, i davant d’aquesta circumstància el govern espanyol l’any 2020 va publicar el “Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC). Aquest document fixa les bases per tal d’enquadrar les actuacions en matèria energètica als objectius vinculats a la UE pels pròxims anys, destacant el següent de cares al 2030:

  • 23% de Reducció d’emissions de GEH respecte al 1990
  • 42% de renovables sobre el consum total d’energia final bruta
  • 39,5% de millora d’eficiència energètica
  • 74% d’energia renovable en la generació elèctrica.

En conseqüència d’aquests objectius, junt amb els canvis normatius dels últims anys, estem immersos en un canvi de paradigma, on cal destacar el continu augment de la penetració de l’energia distribuïda, unida a l’aparició i explosió de l’autoconsum, el vehicle elèctric, sistemes d’emmagatzematge d’energia i altres vectors de creixement.

Cal destacar també, que la forma que tenim de consumir i produir energia està canviant, i amb ella, els actors que participen en el sistema. El consumidor està passant a tenir un paper proactiu en el model energètic. On el consumidor té la capacitat d’utilitzar el seu autoconsum energètic o la flexibilitat en la demanda per consumir l’energia de manera intel·ligent, emmagatzemar-la o abocar-la al sistema.

Tots aquests canvis provoquen que la xarxa elèctrica actual, s’hagi de transformar en una xarxa intel·ligent (Smartgrid) amb flux bidireccional de potència, que integri les diferents fonts d’energia renovable. El qual, provoca que ens enfrontem a reptes tan importants com la transformació digital, sostenibilitat o eficiència.

Les distribuïdores elèctriques, com és el cas d’Agri-Energia Elèctrica, i en quan a operadors de la xarxa de distribució (DSO), haurem de jugar un paper essencial en la transformació del sector elèctric, i haurem de tenir la capacitat suficient per tal d’adaptar el nostre model de negoci tradicional i convertir-nos en facilitadors de la transició energètica.

La gestió descentralitzada dels nous actors que participen en el model energètic, junt amb l’evolució tecnològica i el tractament massiu d’informació (Big Data), provocarà que les distribuïdores elèctriques agafem el rol de gestors del sistema a nivell local durant els propers anys. Aquest fet és derivat de la necessitat de coordinar i gestionar les decisions que els consumidors triaran sobre l’energia que consumeixen, produeixen i emmagatzemen en cada hora del dia.

Els nous reptes de la transició energètica només seran factibles si existeix una evolució pràctica i eficient de la regulació, de forma que es promogui de forma ordenada la inversió i innovació en tots els vectors del model energètic actual.

Vols saber-ne més?