Medi ambient

Biodiversitat

Fauna

Amb el compromís a minimitzar els impactes que es deriven de les instal·lacions a la fauna, es van introduint millores ambientals en les instal·lacions.

L'existència de línies aèries en determinades zones geogràfiques amb una presència important de fauna, converteix moltes instal·lacions elèctriques en un refugi segur a on nidificar, o en un punt de vigia de primer ordre.

Aquesta confluència provoca un risc de electrocució i col·lisió per la aus. En els últims anys s’han realitzat accions per tal de minimitzar els riscos, modificant la configuració de les línies, aïllant conductors actius i instal·lant elements dissuasius.

 

 

Flora

Per reduir les possibles alteracions que es poguessin produir de la convivència de les instal·lacions elèctriques amb la flora, es porten a terme les següents actuacions:

 

     • Campanya de tala y poda d’arbrat: Durant les revisions periòdiques de les instal·lacions, a part de verificar el correcte estat de les mateixes, s’identifiquen possibles zones de risc, que seran corregides durant les campanyes de tala i poda.

 

     • Campanya de Termografia: Periòdicament es realitzen termografies que permeten identificar i corregir possible punts calents en les instal·lacions abans no s’esdevingui en una avaria.

 

Residus

Durant l’activitat de distribució es generen residus, degut sobretot a la renovació d’equips antics i construcció de noves instal·lacions.

La gestió dels residus generats es realitza en funció de la tipologia dels mateixos, i amb un estricte compliment de les diferents legislacions aplicables, prioritzant sempre el màxim respecte amb el Medi Ambient.

 

Eficiència Energetica

Les pèrdues que es generen durant la distribució d’energia suposen el desaprofitament d’un part de l’energia generada a les centrals de generació, i per tant contribueix a l’escalfament global del planeta.

Aquesta es una de les raons, juntament amb la millora del rendiment de la xarxa, pel qual la reducció de pèrdues en la xarxa de distribució d’energia elèctrica concentra gran quantitat d’esforç inversor per part de AEE.

Les pèrdues de la xarxa suposen de mitjana un 6% de l’energia anual circulada. Cada any es realitzen plans de millora per reduir encara mes les pèrdues a la xarxa. Aquest plans engloben diferents àrees d’actuació per millorar el sistema:

     • Disminució de la longitud de les línies entre el punt frontera d’alimentació i el client, mitjançant la construcció de nova xarxa o re-configuració de la existent.
     • Millora del factor de potència, incrementant el número de bateries de condensadors.
     • Instal·lació de nous transformadors d’alta eficiència.
     • Increment de la supervisió i telegestió dels clients, així com dels centres de transformació, essent possible una complerta digitalització de la xarxa, facilitant el seu anàlisi.
     • Inspecció de clientes i millora de la gestió dels contractes.