Política de privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Abast de la política de protecció de dades personals 

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB. En qualsevol d'aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes. ... i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat. 

Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals? 

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per AGRI-ENERGIA ELECTRICA, S.A. CIF: A17448358 i domicili social  C/ Girona, 155 17820 Girona.

Qui és el Delegat de la protecció de dades personals? 

El delegat de la protecció de dades personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals a AGRI-ENERGIA ELECTRICA, S.A. i s’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podran contactar amb el delegat de protecció de dades personals en la següent direcció: protecciodades@agrienergia.com.

Quins tractaments realitzem de les seves dades personals?

Tractament OFICINA VIRTUAL
Finalitat Gestionar les dades contractuals, de facturació i corba horària dels clients amb la finalitat de mantenir la seva activitat
Categories de dades Clients
Dades Dades identificatives: Nom, cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail.
Dades de consum, corba horària
Legitimació Relació contractual i Llei 24/2013, del Sector Elèctric
Procedència Del propi interessat
Destinataris Les previstes per normativa
Temps de conservació Les previstes per normativa
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament INFORMACIÓ
Finalitat Respondre les peticions de informació que es recepcionen per la web
Categories de dades Persones que sol·liciten informació
Dades Nom, cognoms, mail i telèfon
Legitimació Petició d'informació
Procedència Del propi interessat
Destinataris No es cedeixen les dades
Temps de conservació El necessari per resoldre la petició d'informació
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

 

 

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment. AGRI-ENERGIA ELECTRICA, S.A.  utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d'aquestes dades.

 

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

  1. En compliment d'una relació contractual.
  2. Quan ens dona el seu consentiment.
  3. Per interès legítim d'AGRI-ENERGIA ELECTRICA, S.A. per mostrar-serveis, productes i iniciatives que puguin interessar.
  4. Compliment d'obligacions imposades per llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: protecciodades@agrienergia.com

 

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB o a les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al WEB o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s'atorga pels pares o tutors legals. 

El tractament d'aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s'ha prestat el consentiment.

Dades no pertinents

AGRI-ENERGIA ELECTRICA, S.A. adverteix a l'usuari que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

Quant de temps conservarem les seves dades?

AGRI-ENERGIA ELECTRICA, S.A. guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilades. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

A qui comunicarem les seves dades?

AGRI-ENERGIA ELECTRICA, S.A.   només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s'indica i en els casos previstos per una llei. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l'usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

Mesures de seguretat

AGRI-ENERGIA ELECTRICA, S.A. assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L'Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a l'empresa de qualsevol, robatori, pèrdua o risc d'accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

DRET CONTINGUT CANAL D'ATENCIÓ
Accés Podrà consultar les dades personals gestionades per AGRI-ENERGIA ELÈCTRICA, S.A.

protecciodades@agrienergia.com

Rectificació Podrà modificar les seves dades quan no siguin correctes.
Supressió Podrà demanar la eliminació de les dades de caràcter personal.
Oposició Podrà demanar que no es tractin les seves dades de caràcter personal.
Limitació del tractament

Es pot sol·licitar la limitació quan:
- Es comprova la impugnació a l'exactitud de les teves dades.
- Quan no necessitem tractar les seves dades, però vostè les necessiti per l'exercici o defensa de reclamacions o drets.

Portabilitat Podrà rebre en format electrònic les dades ue ens hagi facilitat.

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa podeu presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es)
Per exercitar els seus drets acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del DNI o document similar.
L’exercici dels seus drets es gratuït.