Sol·licitud d'accés i connexió generadors

D'acord amb lo establert en la disposició addicional segona del RD llei 15/2018, de 5 d'octubre, estaran EXEMPTES d'obtenir els permisos d'accés i connexió:
a) Les instal·lació de generació dels consumidors acollits a la modalitat d'autoconsum sense excedents.
b) En les modalitats d'autoconsum amb excedents, les instal·lació de producció de potènca igual o inferior a 15 kW, que s'ubiquin en sòl urbanitzat que compti amb les dotacions i serveis requerits per la legislació urbanística.
2. Addicionalment, estaran exempts d'obtenir els permisos d'accés i connexió els consumidors que compleixin els requisits establerts a l'articles 25.1 del Reial Decret 1048/2013, de 27 de desembre (consumidors <100 kW en BT o <250 kW en AT en sòl urbanitzat amb dotacions i serveis).

 

En conseqüència, TOTS els que NO estiguin inclosos en el paràgraf anterior, estaran obligats a sol·licitar Accés i Connexió a la xarxa elèctrica. Les sol·licituds de <=15 kW es regiran pel procediment abreujat, i la resta pel procediment general.

 

Per sol·licitar l'Accés i Connexió a la xarxa pel procediment abreujat (Baixa Tensió P<=15 kW), el sol·licitant ha de:

 • Omplir i firmar el formulari "Sol·licitud Accés i Connexió".
 • Omplir i firmar el "model d'autorització de representant", en cas d'actuar en representació del sol·licitant.
 • Memòria tècnica/descripció de la instal·lació: Document que descrigui en poques pàgines les característiques bàsiques de la instal·lació i dels equips principals mostrats en l'esquema unifilar. Si la teva instal·lació és fotovoltaica, has d'incloure les característiques dels inversors i dispositius d'acumulació si en disposes.
 • Acord entre titulars, en cas que titular de la instal·lació d'autoconsum i titular del punt de subministrament siguin diferents.
 • Enviar la documentació al correu electrònic info@agrienergiaelectrica.com.

 

Per sol·licitar l'Accés i Connexió a la xarxa pel procediment general, el sol·licitant ha de:

 • Omplir i firmar el formulari "Sol·licitud Accés i Connexió".
 • Omplir i firmar el "model d'autorització de representant", en cas d'actuar en representació del sol·licitant.
 • Enviar un avantprojecte amb la informació mínima següent:
   1. Identificació de la instal·lació de generació, incloent la tecnologia i la capacitat d'accés per la que es sol·liciten els permisos, així com les coordenades UTM.
   2. En cas d'hibridació, identificació de les diferents tecnologies i potència dels corresponents mòduls de generació d'electricitat.
   3. Nus, tram de línia o posició exacta a la que pretén connectar-se el productor (obligatori en les instal·lacions de més de 100 kW).
   4. Esquemes unifilars de la instal·lació o agrupació d'instal·lacions objecte dels permisos.
   5. En el cas de disposar d'elements d'acumulació, descriure els elements, inclós la seva capacitat d'emmagatzematge.
   6. Pressupost estimatiu de la instal·lació de generació, inclosos els elements d'acumulació, així com les infraestructures d'evacuació.
 • Resguard acreditatiu de l'Òrgan Competent conforme la garantia econòmica està correctament constituïda segons art. 23 del RD 1183/2020, per potència superiors a 100 kW.
 • Acord entre titulars (en cas que titular de la instal·lació d'autoconsum i titular del punt de subministrament siguin diferents)
 • Enviar la documentació al correu electrònic info@agrienergiaelectrica.com.

Procediment General

Inici del procediment:

El promotor sol·licita a AGRI-ENERGIA ELÈCTRICA l'accés i connexió de la instal·lació a través de l'aplicació, omplint online el model de sol·licitud i adjuntant la documentació necessària segons el tipus d'instal·lació. En acabar la sol·licitud, obtindrà un número d'expedient assignat a la seva sol·licitud que li permetrà continuar la resta de tràmits relacionats amb la posada en servei de la instal·lació.

AGRI-ENERGIA ELÈCTRICA contestarà a la sol·licitud del punt d'accés i connexió en el termini màxim de 20 dies, des de la recepció de la sol·licitud. En cas de requerir esmena, aquesta especificarà inequívocament totes les deficiències o errors trobats en la sol·licitud. El sol·licitant disposarà de 20 dies des de la data en què li hagi estat notificat el requeriment d'esmena, per presentar la informació indicada. La no contestació en aquest termini suposarà la inadmissió de la sol·licitud. Un cop el titular hagi respost als requeriments, AGRI-ENERGIA ELÈCTRICA disposarà de 20 dies per notificar l'admissió o inadmissió de la sol·licitud. En cas que aquesta notificació no tingui lloc en el termini indicat la sol·licitud ha estat admesa a tràmit.

 

Avaluació de la sol·licitud d'accés i connexió:

Un cop admesa a tràmit la sol·licitud, AGRI-ENERGIA ELÈCTRICA valorarà l'existència de capacitat d'accés, d'acord amb els criteris establerts a l'annex I de la circular 1/2021 de la CNMC.

A més, es valorarà l' existència o no de viabilitat de connexió, en el punt demanat.

Una vegada realitzada l'avaluació, AGRI-ENERGIA ELÈCTRICA comunicarà al sol·licitant el resultat de l'anàlisi de la seva sol·licitud, que podrà resultar en:

 1. Acceptació de la sol·licitud, quan existeixi capacitat d'accés, ja sigui directament o realitzant reforços a la xarxa existent, i viabilitat de connexió. En aquest cas, AGRI-ENERGIA ELÈCTRICA comunicarà al sol·licitant la proposta prèvia, de conformitat amb el que preveu l'article 12 del RD 1183/2020.
 2. Denegació de la sol·licitud, quan concorrin els motius de denegació establerts a l'article 9 del RD 1183/2020, cas en el qual es notificarà aquesta circumstància donant per finalitzat el procediment d'accés i connexió.

En el cas d'instal·lacions de generació d'electricitat, AGRI-ENERGIA ELÈCTRICA podrà realitzar una acceptació parcial de la sol·licitud quan, existint capacitat d'accés, aquesta sigui inferior a la sol·licitada.

 

Proposta Prèvia:

En el cas que l'avaluació de la sol·licitud conclogui que hi ha capacitat d'accés i que és viable la connexió, AGRI-ENERGIA ELÈCTRICA notificarà al sol·licitant la seva proposta.

A més, inclourà les corresponents condicions tècniques i condicions econòmiques segons l'article 6 de la circular 1/2021 de la CNMC.

Els terminis per a la remissió de la proposta prèvia de detallen a continuació:

 • Per a les instal·lacions que tinguin el seu punt de connexió amb la xarxa de distribució a una tensió inferior a 1 kV:
  • Subministrament de fins a 15 kW que NO sigui necessari realitzar instal·lacions de nova extensió de xarxa: 5 dies.
  • La resta de casos: 15 dies.
 • Per a les instal·lacions que tinguin punt de connexió amb la xarxa de distribució a una tensió igual o superior a 1 kV i inferior a 36 kV: 30 dies.

Els terminis anteriors seran computats des de la data en què la sol·licitud es consideri admesa a tràmit.

 

Acceptació de la Proposta Prèvia:

Una vegada rebuda la proposta de punt de connexió i de les condicions tècniques i econòmiques, el peticionari haurà de comunicar a AGRI-ENERGIA ELÈCTRICA si accepta o no la mateixa, en el termini màxim 30 dies.

Si el sol·licitant no hagués traslladat la seva resposta a AGRI-ENERGIA ELÈCTRICA en els terminis assenyalats en l'apartat anterior, es considerarà com una no acceptació del punt proposat o de la solució proposada.

En cas de no estar d'acord amb la solució tècnica o econòmica, o amb ambdues, el peticionant podrà, dins del termini assenyalat a l'apartat primer, notificar-ho a AGRI-ENERGIA ELÈCTRICA i demanar-li una revisió d'aspectes concrets de les condicions tècniques o econòmiques en el punt de connexió analitzat.

 

Emissió dels Permisos d'Accés i Connexió:

Després de l'acceptació pel sol·licitant del punt de connexió, de les condicions tècniques d'accés i connexió, i les condicions econòmiques de connexió, AGRI-ENERGIA ELÈCTRICA emetrà en un termini màxim de 20 dies des que li sigui notificada l'acceptació per part del sol·licitant, o s'hagi signat l'acord de pagament, els corresponents permisos d'accés i de connexió.

Procediment Abreujat

Procediment abreujat:

El procediment abreujat per a la concessió dels permisos es regirà pels mateixos principis del procediment general, si bé els terminis es reduiran a la meitat.

Podran acollir-se a un procediment abreujat per a l'obtenció dels permisos d'accés i de connexió aquells subjectes en els quals concorri alguna de les següents circumstàncies:

 • Els productors d'energia elèctrica amb una potència instal·lada no superior a 15 kW, i que no es trobin exempts de l'obtenció d'aquest permís.
 • Els consumidors de baixa tensió que demanin un nou punt de connexió de potència no superior a 15 kW i no es trobin exempts de l'obtenció d'aquest permís.
 • Els consumidors de baixa tensió que demanin una ampliació de potència sobre un subministrament existent la potència final del qual no sigui superior a 15 kW i no es trobin exempts de l'obtenció d'aquest permís.

Actuacions després d'obtenir els Permisos d'Accés i Connexió

Contracte Tècnic d' Accés a la xarxa:

Una vegada emesos els corresponents permisos d'accés i de connexió a un punt de la xarxa d'una instal·lació i obtingudes les autoritzacions administratives d'aquesta instal·lació a què es refereix l'article 53.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, incloses les seves infraestructures de connexió, els consumidors, els generadors i els distribuïdors d'energia elèctrica hauran de subscriure un contracte tècnic d'accés,  amb AGRI-ENERGIA ELÈCTRICA en la qual es trobi el punt de connexió, en un termini màxim de cinc mesos, el qual regirà les relacions tècniques entre ambdós.

En signar el Contracte Tècnic d'Accés a la xarxa, AGRI-ENERGIA ELÈCTRICA facilitarà el CAU/CIL al sol·licitant per a realitzar la corresponent legalització davant l'Administració.