Sol·licitud d'accés i connexió generadors

D'acord amb lo establert en la disposició addicional segona del RD llei 15/2018, de 5 d'octubre, estaran EXEMPTES d'obtenir el permís d'accés i connexió:
a) Les instal·lacions de generació dels consumidors acollits a la modalitat d'autoconsum sense excedents.
b) En les modalitats d'autoconsum amb excedents, les instal·lació de producció de potènca igual o inferior a 15 kW, que s'ubiquin en sòl urbanitzat que compti amb les dotacions i serveis requerits per la legislació urbanística.

Addicionalment, estaran exempts d'obtenir el permís d'accés i connexió els consumidors que compleixin els requisits establerts a l'article 25.1 del Reial Decret 1048/2013, de 27 de desembre (consumidors <100 kW en BT o <250 kW en AT en sòl urbanitzat amb dotacions i serveis).

 

La resta d'instal·lacions de generació que NO estiguin incloses en el paràgraf anterior, estaran obligades a sol·licitar el permís d'accés i connexió a la xarxa elèctrica. Les instal·lacions de <=15 kW es regiran pel procediment abreujat, i la resta pel procediment general.

 

Per sol·licitar l'accés i connexió a la xarxa per Procediment abreujat (Baixa Tensió P<=15 kW), hauràs de:

 • Donar-te d'alta a la nostra àrea privada a l'enllaç https://clients.agrienergiaelectrica.com/activacion .
 • Entrar a l'àrea privada amb les credencials que rebràs per correu electrònic.
 • Triar l'apartat "Autoconsum" i clicar "Crear nou tràmit".
 • Escollir l'opció "Accés i Connexió"
 • Descarregar, omplir i firmar els formularis adjunts.
 • Adjuntar Memòria tècnica/descripció de la instal·lació: Document que descrigui en poques pàgines les característiques bàsiques de la instal·lació i dels equips principals mostrats en l'esquema unifilar. Si la instal·lació és fotovoltaica, s'hauran d'incloure les característiques de l'inversors i dispositiu d'acumulació, si en disposes.
 • Adjuntar Acord entre titulars, en cas que el titular de la instal·lació de generació i el titular del punt de consum siguin diferents.

 

Per sol·licitar l'accés i connexió a la xarxa per Procediment general, hauràs de:

 • Donar-te d'alta a la nostra àrea privada a l'enllaç https://clients.agrienergiaelectrica.com/activacion .
 • Entrar a l'àrea privada amb les credencials que rebràs per correu electrònic.
 • Triar l'apartat "Autoconsum" i clicar "Crear nou tràmit".
 • Escollir l'opció "Accés i Connexió"
 • Descarregar, omplir i firmar els formularis adjunts.
 • Enviar un avantprojecte amb la informació mínima següent:
   1. Identificació de la instal·lació de generació, incloent la tecnologia i la capacitat d'accés per la que es sol·liciten el permís, així com les coordenades UTM.
   2. En cas d'hibridació, identificació de les diferents tecnologies i potència dels corresponents mòduls de generació d'electricitat.
   3. Nus, tram de línia o posició exacta a la que sol·licita connectar-se el productor (obligatori en les instal·lacions de més de 100 kW).
   4. Esquemes unifilars de la instal·lació o agrupació d'instal·lacions objecte del permís.
   5. En el cas de disposar d'elements d'acumulació, descriure els elements, inclosa la seva capacitat d'emmagatzematge.
   6. Pressupost estimatiu de la instal·lació de generació, inclosos els elements d'acumulació, així com les infraestructures d'evacuació.
 • Enviar el Resguard acreditatiu de l'Òrgan Competent conforme la garantia econòmica està correctament constituïda, segons art. 23 del RD 1183/2020, per potència superior a 100 kW.
 • Adjuntar Acord entre titulars, en cas que el titular de la instal·lació de generació i el titular del punt de consum siguin diferents.

Hem traslladat el formulari de sol·licitud a l'àrea privada de la web. Pots accedir-hi clicant al següent botó.


Descripció del procediment general

Una vegada sol·licitat el permís d'accés i connexió, AGRI-ENERGIA ELÈCTRICA contestarà en el termini màxim de 20 dies, des de la recepció de la sol·licitud.

En cas de requerir esmena, aquesta especificarà inequívocament totes les deficiències o errors trobats en la sol·licitud. El sol·licitant disposarà de 20 dies des de la data en què li hagi estat notificat el requeriment d'esmena, per presentar la informació indicada. La no contestació en aquest termini suposarà la inadmissió de la sol·licitud. Un cop el titular hagi respost als requeriments, AGRI-ENERGIA ELÈCTRICA disposarà de 20 dies per notificar l'admissió o inadmissió de la sol·licitud. En cas que aquesta notificació no tingui lloc en el termini indicat la sol·licitud ha estat admesa a tràmit.

 

Avaluació de la sol·licitud d'accés i connexió:

Un cop admesa a tràmit la sol·licitud, AGRI-ENERGIA ELÈCTRICA valorarà l'existència de capacitat d'accés, d'acord amb els criteris establerts a l'annex I de la circular 1/2021 de la CNMC.

A més, es valorarà l' existència o no de viabilitat de connexió, en el punt demanat.

Una vegada realitzada l'avaluació, AGRI-ENERGIA ELÈCTRICA comunicarà al sol·licitant:

 1. L'Acceptació de la sol·licitud, quan existeixi capacitat d'accés, ja sigui directament o realitzant reforços a la xarxa existent, i viabilitat de connexió. En aquest cas, AGRI-ENERGIA ELÈCTRICA comunicarà al sol·licitant la proposta prèvia, de conformitat amb el que preveu l'article 12 del RD 1183/2020.
 2. La Denegació de la sol·licitud, quan concorrin els motius de denegació establerts a l'article 9 del RD 1183/2020. En aquest cas, es donarà per finalitzat el procediment d'accés i connexió.

En el cas d'instal·lacions de generació d'electricitat, AGRI-ENERGIA ELÈCTRICA podrà realitzar una acceptació parcial de la sol·licitud quan, existint capacitat d'accés, aquesta sigui inferior a la sol·licitada.

 

Proposta Prèvia:

En el cas que l'avaluació de la sol·licitud conclogui que hi ha capacitat d'accés i que és viable la connexió, AGRI-ENERGIA ELÈCTRICA notificarà al sol·licitant la proposta prèvia, incloent les corresponents condicions tècniques i condicions econòmiques segons l'article 6 de la circular 1/2021 de la CNMC.

Els terminis per a la remissió de la proposta prèvia es detallen a continuació:

 • Per a les instal·lacions que tinguin el seu punt de connexió a la xarxa de distribució a una tensió inferior a 1 kV:
  • Subministrament de fins a 15 kW que NO sigui necessari realitzar instal·lacions de nova extensió de xarxa: 5 dies.
  • La resta de casos: 15 dies.
 • Per a les instal·lacions que tinguin punt de connexió a la xarxa de distribució a una tensió igual o superior a 1 kV i inferior a 36 kV: 30 dies.

Els terminis anteriors seran computats des de la data en què la sol·licitud es consideri admesa a tràmit.

 

Acceptació de la Proposta Prèvia:

Una vegada rebuda la proposta prèvia el sol·licitant haurà de comunicar a AGRI-ENERGIA ELÈCTRICA si accepta o no la mateixa, en el termini màxim de 30 dies.

Si el sol·licitant no hagués traslladat la seva resposta a AGRI-ENERGIA ELÈCTRICA en el termini assenyalat a l'apartat anterior, es considerarà com una no acceptació del punt proposat o de la solució proposada.

En cas de no estar d'acord amb la solució tècnica o econòmica, o amb ambdues, el sol·licitant podrà, dins del termini assenyalat a l'apartat primer, notificar-ho a AGRI-ENERGIA ELÈCTRICA i demanar-li una revisió d'aspectes concrets que consideri.

 

Emissió dels Permisos d'Accés i Connexió:

Després de l'acceptació pel sol·licitant de les condicions tècniques d'accés i connexió, i les condicions econòmiques de connexió, AGRI-ENERGIA ELÈCTRICA emetrà en un termini màxim de 20 dies des que li sigui notificada l'acceptació per part del sol·licitant, o s'hagi signat l'acord de pagament, el corresponent permís d'accés i de connexió.

Descripció del procediment abreujat

El procediment abreujat per a la concessió dels permisos es regirà pels mateixos principis del procediment general, si bé els terminis es reduiran a la meitat.

Podran acollir-se a un procediment abreujat per a l'obtenció del permís d'accés i connexió aquells subjectes en els quals concorri alguna de les següents circumstàncies:

 • Els productors d'energia elèctrica amb una potència instal·lada no superior a 15 kW, i que no es trobin exempts de l'obtenció d'aquest permís.
 • Els consumidors de baixa tensió que demanin un nou punt de connexió de potència no superior a 15 kW i no es trobin exempts de l'obtenció d'aquest permís.
 • Els consumidors de baixa tensió que demanin una ampliació de potència sobre un subministrament existent, la potència final del qual no sigui superior a 15 kW, i no es trobin exempts de l'obtenció d'aquest permís.

Actuacions després d'obtenir el permís d'accés i connexió

Contracte Tècnic d'Accés (CTA) a la xarxa:

Una vegada emés el corresponent permís d'accés i connexió a un punt de la xarxa d'una instal·lació, i obtingudes les autoritzacions administratives d'aquesta instal·lació a què es refereix l'article 53.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre (incloses les seves infraestructures de connexió), els consumidors, els generadors i els distribuïdors d'energia elèctrica hauran de subscriure un CTA, amb AGRI-ENERGIA ELÈCTRICA en un termini màxim de cinc mesos, el qual regirà les relacions tècniques entre ambdós.

En signar el Contracte Tècnic d'Accés a la xarxa, AGRI-ENERGIA ELÈCTRICA facilitarà el CAU/CIL al sol·licitant per a realitzar la corresponent legalització de l'autoconsum davant de l'Administració.

Notificacions operacionals:

El RD 647/20 estableix un conjunt de notificacions prèvies a l'efectiva posada en servei dels mòduls de generació d'electricitat. La instal·lació de generació estarà llesta per a la seva operació normal quan quedi inscrita definitivament en el RAIPEE, la qual cosa requerirà l'obtenció prèvia de les notificacions operatives.

Podeu consultar la Guia explicativa que Agri-Energia Elèctrica posa a la vostra disposició per a la posada en servei dels mòduls de generació d'electricitat connectats a la xarxa de distribució