Sol·licitud nou subministrament

Vols sol·licitar un subministrament elèctric?

Per disposar de subministrament elèctric cal crear un punt de connexió entre la xarxa elèctrica i el teu punt de consum (habitatge, oficina, indústria...). Aquestes instal·lacions per a la connexió entre la xarxa de distribució i el client és el que s'anomena escomesa.

En alguns casos, si vols un subministrament nou, o ampliar la potència, cal fer algun tipus d'actuació a la xarxa elèctrica. Des d'Agri-Energia Elèctrica t'ajudem a gestionar-ho. Només has de presentar la documentació que et detallarem segons les característiques del subministrament.

Aquestes actuacions estan recollides al capítol VII del RD 1048/2013 i al RD 1183/2020, a on s'estableix el règim econòmic de les connexions de servei elèctriques i altres actuacions necessàries per atendre les sol·licituds de subministrament d'energia elèctrica dels usuaris.

A continuació, es mostren els criteris generals i les fases del procés per connectar-te a la xarxa d'Agri-Energia Elèctrica.

No calen actuacions:

Quan no cal fer actuacions a la xarxa, ni modificar les instal·lacions particulars on s'ubica el comptador, pots gestionar directament la contractació a través de la teva comercialitzadora.

En el moment del contracte, en cas de no tenir la nova potència desitjada adscrita a la instal·lació, es cobrarà un import, que es calcula per aplicació d'un barem establert en funció de la potència contractada, en concepte de drets d'accés.

Les quantitats a aplicar en aquest règim econòmic estan establertes per Ordre Ministerial i seran assumides pel client.

 

Són necessaris treballs d'extensió i/o reforç "a Barem"

Són subministraments “a Barem” aquells que estan en sòl urbanitzat de fins a 100 kW en baixa tensió i 250 kW en alta tensió (article 25.1 del RD 1048/2013).

En aquest cas, Agri-Energia Elèctrica realitzarà tots els treballs que fossin necessaris per realitzar la connexió de servei o dimensionar la xarxa existent fins al punt frontera amb la xarxa elèctrica del client.

El cost d'aquests treballs es calcula segons l'aplicació d'un barem per potència i nivell de tensió. El cost total es divideix en un import en euros per kW de potència sol·licitada en concepte de drets d'extensió (que es paga a la sol·licitud de subministrament) i un altre import en funció de la potència contractada en concepte de drets d'accés (que s'abona en el moment de contractar a través d'una comercialitzadora). Les quantitats a aplicar en aquest règim econòmic estan establertes per Ordre Ministerial i seran assumides pel client.

 

Són necessaris treballs d'extensió i/o reforç "No Barem"

Són subministraments "No Barem" aquells que no estan en sòl urbanitzat i totes les sol·licituds a partir de 100kW en baixa tensió i 250kW en alta tensió (article 25.1 del RD 1048/2013).

En aquest cas, Agri-Energia Elèctrica presentarà al client un informe de condicions tècniques i un pressupost d'acord amb el procés definit al RD 1183/2020 d'Accés i Connexió, amb la solució d'extensió de xarxa corresponent.

El client serà responsable de la realització dels treballs d'extensió de xarxa, sota les condicions tècniques estipulades, i els podrà contractar lliurament amb una empresa instal·ladora legalment autoritzada o amb Agri-Energia Elèctrica.

El cost serà a compte del sol·licitant.

 

Què són els drets de connexió?

Tant la sol·licitud d'un nou subministrament, com l'ampliació o canvi d'un ja existent, es genera un cost pel client anomenat drets de connexió, que poden incloure alguns dels conceptes següents:

  • Drets d'extensió: Associats a les instal·lacions de nova extensió de xarxa necessàries que siguin responsabilitat de l'empresa distribuïdora.
  • Drets d'accés: Associats a la incorporació a la xarxa del nou punt a la xarxa de distribució.
  • Drets de supervisió d'instal·lacions cedides: Associats a la supervisió de treballs, realització de proves o assaigs previs a la concessió de l'autorització d'explotació realitzats per la distribuïdora, quan el client opti per l'execució directa i la posterior cessió de les instal·lacions a la distribuïdora.