Capacitat de xarxa segons R.D. 1183/2020

En compliment del que preveuen l’article 33.9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, i l’article 5.4 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d’accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica, i segons la informació recollida a l'article 12 de la Circular 1/2021, de 20 de gener, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, adjuntem a continuació la informació relativa a la capacitat d'accés disponble a la subestació que opera AgriEnergia Elèctrica:

* Atès que les capacitats d'accés canvien al llarg de el temps, tant per variacions en les demandes previstes com per noves sol·licituds de permisos d'accés, les capacitats d'accés publicades s'han de considerar com informatives.

També podeu trobar aquesta i altra informació a l'enllaç següent:

https://aseme-ges.asemeservicios.com/aseme-ges-web/distributor/1