Autoconsum: Tràmits i sol·licitud d'accés i connexió

Autoconsum

L'autoconsum ve definit al RD 244/2019, de 5 d'abril, com el consum per part d'un o més consumidors, d'energia elèctrica provinent d'instal·lacions de producció properes a les de consum, i associades a aquests.

Autoconsum sense excedents

L'energia generada en aquestes instal·lacions serà sempre per autoconsum. Mai s'injectaran excedents a la xarxa elèctrica. 

 • Estan exemptes d'obtenir permisos d'accés i connexió.
 • Han de sol·licitar a l'empresa distribuïdora el Codi d'Autoconsum (CAU).
 • Han d'instal·lar un equip anti-abocament.

Autoconsum amb excedents

Aquesta modalitat d'autoconsum permet consumir l'energia generada i abocar a la xarxa els excedents.

 • Amb una potència ≤15kW en sòl urbanitzat que compti amb les dotacions i serveis requerits per la legislació urbanística,
    - Estan exemptes d'obtenir permisos d'accés i connexió.
    - Han de sol·licitar a l'empresa distribuïdora el Codi d'Autoconsum (CAU).
 • Amb una potència >15kW (i les no incloses en el paràgraf anterior)
    - Han de sol·licitar a l'empresa distribuïdora els Permisos d'Accés i Connexió per cada una de les instal·lacions.

Si la instal·lació d'autoconsum en modalitat d'excedents no s'acull al mecanisme de compensació simplificada, el titular de la instal·lació de producció ha de:

 • Sol·licitar a l'empresa distribuïdora el Codi de la instal·lació de producció a afectes de liquidació (CIL). Per a les instal·lacions exemptes de sol·licitar accés i connexió, el CIL se sol·licitarà, sempre que sigui possible, juntament amb la sol·licitud del CAU a través de la bústia de correu electrònic info@agrienergiaelectrica.com.

En qualsevol modalitat d'Autoconsum les instal·lacions podran ser individuals o col·lectives, si abasteixen a un sol o varis consumidors.

Finalment, en TOTS els casos, és necessari actualitzar el contracte de subministrament a través de l'empresa comercialitzadora per escollir la modalitat d'autoconsum a la que s'hagi acollit el consumidor.